24.09 / sobota

12:00

Spotkanie z kompozytorem:
Muntendorf

Wstęp wolny
Spotkanie z kompozytorem: Brigitta Muntendorf